Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Dobrostan młodzieży

Szanowni Państwo,

jest nam niezmiernie miło, że zechcieliście dołączyć do badania, które jest dobrowolne i anonimowe. Zebrane informacje posłużą nam tylko i wyłącznie do opracowania zestawu narzędzi i promowania dobrych praktyk. Wasze sposoby pracy jak i pomysły na to, jak można skutecznie wspierać dobrostan i szczęście uczniów są obiektem naszego zainteresowania. Dziękujemy za poświęcony czas i wniesienia wartości do projektu pn. Happiness - simple solution for complex problems. Przewidywany czas na wypełnienie ankiety to 10-15 min.

W celu ujrzenia perspektywy i sensu zbierania tego typu materiałów, zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat projektu na poczet którego działamy.

Założenia projektu: Promowanie dobrego samopoczucia w szkołach może czasami wydawać się sprzeczne z innymi priorytetami kształcenia. Uczniowie potrzebują jednak dodatkowych oddziaływań edukacyjnych, koncentrujących się na szczęściu, ponieważ wspierają one dobre samopoczucie oraz mają moc pozytywnego przemodelowania wszystkich sfer: intelektualnej, emocjonalnej, społecznej, zawodowej, osobistej, a także ich wizji na przyszłość. Wysokie wymagania stawiane uczniom, nacisk na ocenianie, testowanie oraz podkreślanie znaczenia wyników (stopni) w nauce stanowi w rzeczywistości duże zagrożenie dla ich dobrostanu.

Efekty projektu: Wzmocnienie świadomości nauczycieli na temat szczęścia w całożyciowym rozwoju uczniów. Badania naukowe potwierdzają, że rozwój umiejętności społecznych i emocjonalnych przynosi wymierną poprawę wyników w nauce i ogólnego samopoczucia. Udowodniono jednak, że nauczyciele w szkołach, z różnych powodów nie przywiązują dostatecznej wagi do umiejętności miękkich uczniów. Ponadto ostatnie zalecenia Komisji Europejskiej podnoszą znaczenie rozwoju umiejętności społecznych i emocjonalnych uczniów w ramach systemów edukacyjnych poszczególnych krajów członkowskich, w celu poprawy ich dobrostanu, a zarazem wzmocnienia sensu i jakości życia.

Planowane rezultaty: Opracowanie programu szkoleniowego dla nauczycieli dotyczącego umiejętności społecznych i emocjonalnych skoncentrowanych na wzmacnianiu podstaw szczęścia u uczniów. Opracowanie innowacyjnego zestawu narzędzi materiałów w postaci książki dobrych praktyk oraz materiałów e-learningowych, które umożliwią nauczycielom edukowanie uczniów w zakresie odkrywania szczęścia i budowanie wewnętrznej motywacji w ich codziennych czynnościach.

W tej ankiecie jest 6 pytań.
Ankieta jest anonimowa.

Zapis Państwa odpowiedzi na pytania nie zawiera żadnych informacji identyfikujących, chyba że takie informacje zostały wprowadzone w odpowiedzi na któreś pytanie ankiety.

Indywidualny token (kod) wykorzystywany w celu przystąpienia do ankiety nie jest połączony z odpowiedziami na ankietę. Jest zapisywany w osobnej bazie danych, w której przechowywana jest jedynie informacja, czy udzielono odpowiedzi na ankietę. Nie ma możliwości połączenia tokenów z odpowiedziami udzielonymi w badaniu.

Pytania do nauczycieli
(To pytanie jest wymagane)
W celu zadbania o bezpieczeństwo Państwa danych, prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną. Jeśli wyrażają Państwo zgodę na poniższe ustalenia, prosimy zaznaczyć odpowiedź TAK i przejść do dalszej części ankiety. 

Klauzula informacyjna

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J.A. Komeńskiego mieszcząca się przy ulicy A. Mickiewicza 5 w Lesznie.   
2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iodo@pwsz.edu.pl                                                 
3. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia badań naukowych, będą przechowywane przez okres 1 roku od dnia wyrażenia zgody na przetwarzanie danych lub do wycofania zgody na przetwarzanie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.                                                                      
4. Pani/Pana dane nie będą udostępniane  osobom trzecim z wyjątkiem sytuacji regulowanych odrębnymi przepisami prawa.                                                                                                          
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez PWSZ w Lesznie przysługuje Państwu prawo do:  a. dostępu do treści danych, b. sprostowania danych, c. przeniesienia danych, d. cofnięcia zgody w dowolnym momencie.                                                                                      
6. W sytuacji gdy Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem przysługuje Pani/Panu  prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.          
7. Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu.                                                                    
 
(To pytanie jest wymagane)
Jaką placówkę edukacyjną Pani/Pan reprezentuje? 
(To pytanie jest wymagane)
Proszę opisać, jakie praktyki/metody umożliwiające doskonalenie kompetencji społeczno-emocjonalnych oraz wspomagające poczucie szczęścia, stosuje Pani/Pan w trakcie pracy ze swoimi wychowankami. Można wybrać i opisać jedną wybraną metodę.
(To pytanie jest wymagane)

Proszę wskazać, jakie umiejętności społeczne i emocjonalne rozwija Pani/Pan u swoich uczniów poprzez opisane wcześniej praktyki?

(To pytanie jest wymagane)
Skąd Pani/Pan czerpie inspirację do pracy z wychowankami?
Jeśli chcieliby Państwo otrzymać informacje o narzędziach opracowanych w ramach projektu, w celu rozwijania umiejętności społeczno-emocjonalnych oraz poczucia szczęścia swoich uczniów, prosimy o podanie adresu mailowego.